سری جداکننده فاز عایق خلاء

  • سری جداکننده فاز عایق خلاء

    سری جداکننده فاز عایق خلاء

    جداکننده فاز عایق شده با خلاء، یعنی دریچه بخار، عمدتاً برای جدا کردن گاز از مایع برودتی است که می تواند حجم و سرعت عرضه مایع، دمای ورودی تجهیزات ترمینال و تنظیم فشار و ثبات را تضمین کند.